Η εταιρία μας είναι συμμορφωμένη με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR 679/16). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται στα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται στην εταιρία μας και στο δικτυακό της τόπο.

Ποιά Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει η εταιρία, είτε άμεσα από εσάς ή μέσω των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική(ες) διεύθυνση(εις), ηλεκτρονική(ές)  διεύθυνση(εις), αριθμό(ούς) τηλεφώνου, φύλο, και τυχόν άλλες πληροφορίες που παρέχετε για σκοπούς κυρίως εύρυθμης εξυπηρέτησης της μεταξύ μας επαγγελματικής σχέσης. Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται κυρίως με τους κάτωθι τρόπους.

 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Αιτήσεις που συμπληρώνετε στον χώρο της εταιρίας μας
 • Μέσωηλεκτρονικούμηνύματος (sms)

Cookies

Για να αναζητήσετε σελίδες στο Ίντερνετ και να επισκεφθείτε τον Δικτυακό μας τόπο χωρίς cookies, μπορείτε να διαμορφώσετε τον φυλλομετρητή σας για να απορρίψει όλα τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν αποστέλλεται ένα cookie έτσι ώστε να το δεχθείτε ή να το απορρίψετε.

Χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους κάτωθι λόγους:

 1. Την παροχή της υπηρεσίας για την οποία μας τα εμπιστευτήκατε.
 2. Για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν επίλυση εκκρεμών θεμάτων, σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία.
 3. Για να σας ενημερώσουμε για προτάσεις για τυχόν περαιτέρωκάλυψη επαγγελματικών σας αναγκών, σχετικών με τα αντικείμενα που δραστηριοποιείται η εταιρία μας.

Κοινοποίηση των δεδομένων που συλλέγουμε

Η εταιρία μας προωθεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις αρμόδιες αρχές, για σκοπούς εξυπηρέτησης του σκοπού για τον οποίο μας τα εμπιστευτήκατε, καθώς επίσης και σε πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες που διαχειρίζονται συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοοικονομική τακτοποίηση της μεταξύ μας συναλλαγής.

Ασφάλεια Συστημάτων/ Διαδικασιών

Τα Προσωπικά Δεδομένα  που συλλέγει η εταιρία μας, αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές. Επίσης προστατεύονται από ζώνες ασφαλείας (firewalls) και άλλα μέτρα ασφαλείας (antivirus). Η επιχείρηση έχει λάβει τα εύλογα μέτρα ασφαλείας, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Διοίκηση και το προσωπικό του γραφείου μας, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τη σημαντικότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων (awareness), και οι διαδικασίες που ακολουθούνται έχουν ανασχεδιαστεί με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό GDPR.

Κάμερες ασφαλείας

Η εταιρία μας δεν έχει εγκατεστημένες στους χώρους της κάμερες ασφαλείας.

Δικαιώματα των Υποκειμένων

Τα υποκείμενα, των οποίων η εταιρία μας  διατηρεί προσωπικά δεδομένα, έχουν τα κάτωθι δικαιώματα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Διαγραφής τους
 • Διόρθωσής τους
 • Περιορισμό της επεξεργασίας τους
 • Φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν
 • Εναντίωση στην επεξεργασία τους

Aν θα επιθυμούσατε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως μας στείλτε σχετικό αίτημα με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρίας μας (“Agora World Business Center”, Λεωφόρος Συγγρού 196,Αθήνα Τ.Κ. 17671) ή email στο [email protected] με αντίγραφο ενός εγγράφου ταυτοποίησής σας.

Club Members of Agora W.B.C. by ILFconsulting